Mindfulness Card

ยอมรับตัวเอง

ยอมรับตัวเองอย่างที่คุณเป็น
คุณมีจุดแข็งและคุณมีจุดอ่อน
บางครั้งคุณประสบความสำเร็จและบางครั้งคุณล้มเหลว
บางครั้งคุณก็ถูก บางครั้งคุณก็ผิด
ปล่อยให้ตัวเองเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่